Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)

Xincheng Plaza, 80 Block Baocheng, Bao'an (Guangdong), China

High standard
Rating 7.7 / 10
View all photos (116)
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Bao'an, China
Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an

Check prices and availability!


  • Air conditioning
  • Family rooms
Rating: 7.7 Good
  • Business
Rooms
Deluxe Business One-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Business One-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Deluxe Business One-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Business One-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) +5
Deluxe Business One-Bedroom Suite
2

Decorated in modern style, the spacious suite is 80 square metres in size and comes with 1 bedroom with 1 King-size bed, a living area with a sofa, a DVD player,…

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Deluxe Business Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Business Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Deluxe Business Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Business Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) +3
Deluxe Business Room
2

Decorated in modern style, the 36-square-metre room comes with 1 King-size bed, a DVD player a writing desk, a seating area with a sofa, a safety deposit box, a…

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Deluxe Two-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Two-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Deluxe Two-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Two-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) +6
Deluxe Two-Bedroom Suite
4

Decorated in modern style, spacious suite comes with 2 bedrooms with 2 King-size beds, a living area with a sofa, a writing desk, a safety deposit box, a…

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Superior One-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Superior One-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Superior One-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Superior One-Bedroom Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) +7
Superior One-Bedroom Suite
2

Decorated in modern style, suite comes with 1 bedroom with 1 Queen-size bed, a living area with a sofa, a writing desk, a safety deposit box, a flat-screen TV,…

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Deluxe Twin Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Twin Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Deluxe Twin Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Twin Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) +3
Deluxe Twin Room
2

Decorated in modern style, room comes with 2 Queen-size beds, a writing desk, a seating area with a sofa, a safety deposit box, a flat-screen TV, an electric…

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Deluxe Queen Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Queen Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Deluxe Queen Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Deluxe Queen Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) +1
Deluxe Queen Room
2

Decorated in modern style, room comes with 1 Queen-size bed, a writing desk, a seating area with a sofa, a safety deposit box, a flat-screen TV, an electric…

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Standard Twin Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Standard Twin Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Standard Twin Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Standard Twin Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) +1
Standard Twin Room
2

Decorated in modern style, room comes with 2 beds, a writing desk, a safety deposit box, a flat-screen TV, an electric kettle and a minibar. En suite bathroom…

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Standard Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Standard Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Standard Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Standard Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Standard Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Standard Double Room
2

Decorated in modern style, room comes with 1 double bed, a writing desk, a safety deposit box, a flat-screen TV, an electric kettle and a minibar. En suite…

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Special Price- Double Room with No Window, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Special Price- Double Room with No Window, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Special Price- Double Room with No Window, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Special Price- Double Room with No Window, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) +3
Special Price- Double Room with No Window
2

This double room features air conditioning, electric kettle and bathrobe.

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Haiyue Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Haiyue Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Haiyue Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Haiyue Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Haiyue Suite, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Haiyue Suite
2

Decorated in modern style, the spacious 111-square-metre suite comes with 1 bedroom with 1 King-size bed, a living area with a sofa, a DVD player, a writing…

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan) Double Room, Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan)
Double Room
2

Air Conditioning
Bath or Shower
Flat-screen TV
Safety Deposit Box
Book now from: 76 USD / per night
Opinions
7.7
Cleanliness 8.2
Comfort 7.9
Location 7.6
Facilities 7.5
Staff 7.7
Value for money 7.4

Ranking created based on 132 guest reviews visitors Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an

Informations
Check-in:

from: 14:00

Check-out:

to: 14:00

Children

All children are welcome. One child under 12 years stays free of charge when using existing beds. All children under 2 years are charged CNY 230 per person per night for children's cots/cribs. All older children or adults are charged CNY 230 per person per night for extra beds. The maximum number of extra beds/children's cots permitted in a room is 1.

Internet

WiFi is available in all areas and is free of charge.

Parking

Free private parking is possible on site (reservation is needed).

Animals

Pets are not allowed.

Cards accepted in this object

American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, JCB, UnionPay debit card, UnionPay credit card

Book now Shenzhen Hengfeng Haiyue International Hotel (Baoan), Bao'an! Our offers guarantee the lowest price. Most of the presented accommodation offers a free cancellation. Book your hotel / accommodation in China , Asia for a short trip or longer vacation.

Facilities
Location
Xincheng Plaza, 80 Block Baocheng
Bao'an, China